Działalność regulowana. Paliwa ciekłe

DODANO:

Obowiązuje w Polsce reguła swobody działalności gospodarczej oznacza, że każdy może co do zasady podejmować działalność gospodarczą w dowolnej branży, o ile odrębne przepisy nie przewidują ograniczeń prowadzenia działalności. Jednym z ograniczeń swobody działalności gospodarczej jest tzw. działalność regulowana. Aby przedsiębiorca mógł podjąć działalność regulowaną, konieczne jest spełnienie dodatkowych przesłanek określonych w odrębnych przepisach. Jedną z tych przesłanek może być np. zdobycie szczególnego rodzaju zezwolenia.

Reglamentacja działalności gospodarczej oznacza, że przedsiębiorca nie ma pełnej swobody zakładania i prowadzenia określonych rodzajów działalności.

Przedsiębiorca, który planuje prowadzić działalność reglamentowaną, musi uzyskać prawo do jej podjęcia i wykonywania oraz musi spełnić szczegółowe warunki, określone w przepisach prawa.

Ocenę, czy przedsiębiorca spełnia takie warunki, przeprowadza właściwy organ, na przykład minister czy prezes urzędu publicznego.

Organ weryfikuje, czy firma działa zgodnie z ustawowymi warunkami, a w przypadku koncesji oraz niektórych zezwoleń – także z treścią wydanej decyzji i warunkami zapisanymi w koncesji lub zezwoleniu.

W Polsce reglamentacja może mieć formę:

  • koncesji
  • zezwolenia
  • wpisu do rejestru działalności regulowanej, na przykład rejestru podmiotów przywożących

Obrót paliwami ciekłymi jest działalnością regulowaną. Do prowadzenia działalności gospodarczej w tym zakresie konieczne jest uzyskanie koncesji OPC. W przypadku obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą dodatkowo należy uzyskać decyzję o udzieleniu koncesji OPZ. W tym zakresie wniosek należy złożyć do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie.

Niektóre rodzaje paliw ciekłych można jednak przywozić do Polski bez konieczności uzyskiwania koncesji – po uzyskaniu wpisu do rejestru podmiotów przywożących paliwa ciekłe. Przywóz może następować z państw Unii Europejskiej (w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego) oraz innych państw (w ramach importu). Dotyczy to przykładowo niektórych rodzajów produktów z branży chemicznej.

Decydując się na rozpoczęcie lub rozszerzenie działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi należy przede wszystkim zweryfikować i prawidłowo zakwalifikować produkt, który dany przedsiębiorca chciałby sprowadzać z zagranicy. Wykaz produktów wraz z kodami CN zawiera rozporządzenie  Ministra Aktywów Państwowych z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2336).

Udostępnij:

INNE
AKTUALNOŚCI