Usługi

Prawo cywilne i spadkowe

 • sprawy o zapłatę
 • odpowiedzialność za niewykonanie oraz nienależyte wykonanie zobowiązania
 • ochrona dóbr osobistych (zadośćuczynienie, odszkodowanie, zaniechanie naruszeń)
 • ochrona własności intelektualnej
 • umowa sprzedaży, w tym także roszczenia związane z rękojmią za wady oraz
  gwarancją
 • zasiedzenie
 • umowa o dzieło i zlecenia,
 • postępowania o uznanie za zmarłego, stwierdzenie zgonu
 • postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadki i zachowek

Prawo rzeczowe

 • postępowania o zniesienie współwłasności
 • postępowania o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości
 • postępowania o ustanowienie i zniesienie służebności
 • postępowania wieczysto-księgowe

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • postępowania o separację
 • postępowania o rozwód
 • postępowania o podział majątku
 • postępowania o ustalenie sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, a także w
  zakresie regulowania kontaktów z dziećmi
 • postępowania o alimenty (podwyższenie, obniżenie)

Obsługa prawna firm

 • przygotowywanie oraz opiniowanie umów, pism i innych dokumentów
 • reprezentacja przedsiębiorców przed sądami, organami administracji publicznej oraz
  innymi podmiotami
 • sporządzam dokumentacji wewnętrznej i doradztwo w sprawach z zakresu prawa
  pracy
 • negocjacje i rozmowy z kontrahentami
 • bieżące doradztwo prawne
 • dokumenty korporacyjne

Prawo pracy

 • bieżące doradztwo prawne z zakresu prawa pracy
 • tworzenie uregulowań wewnętrznych w zakładach pracy
 • prowadzenie postępowań o roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane
 • prowadzenie postępowań o wynagrodzenie za pracę i innych świadczeń związanych z
  pracą
 • prowadzenie postępowań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Prawo spółek

 • tworzenie nowych podmiotów prawnych w Polsce
 • sporządzanie analiz stanu prawnego spółek oraz prowadzonych przez nie
  przedsiębiorstw
 • doradztwo prawne we wszystkich dziedzinach związanych z prowadzeniem
  działalności gospodarczej
 • bieżąca obsługa prawna organów spółek
 • reprezentacja podmiotów w postępowaniach rejestrowych
 • przygotowywanie projektów umów i innych aktów prawnych
 • wydawanie opinii prawnych na zlecenie zarządu
 • obsługa zgromadzeń wspólników lub akcjonariuszy
 • procesy podwyższenia kapitału zakładowego, umorzenia udziałów lub akcji
 • ustanawianie zastawów i zastawów rejestrowych na udziałach lub akcjach spółek
 • łączenie, przekształcanie, podziały spółek
 • reprezentowanie podmiotu w przypadku transakcji mających za przedmiot
  przenoszenie udziałów lub akcji spółek, sprzedaży przedsiębiorstw, łączenia i podziały
  spółek
 • likwidacja podmiotów prawnych

Prawo obrotu nieruchomościami

 • pełne doradztwo prawne w zakresie nabywania, zbywania oraz korzystania z
  nieruchomości
 • analiza i ustalanie stanu prawnego nieruchomości
 • doradztwo i udział w negocjacjach przy wszelkich transakcjach z zakresu obrotu
  nieruchomościami
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych związanych z obrotem nieruchomościami
 • analiza, opiniowanie i negocjowanie umów z deweloperami
 • sporządzanie analiz stanu prawnego nieruchomości

Procesy odszkodowawcze

 • prowadzenie likwidacji szkód
 • szkody komunikacyjne na mieniu i na osobie
 • roszczenia o zadośćuczynienie
 • roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji
 • roszczenia z tytułu prac budowlanych i remontowych

Działalność regulowana - paliwa ciekłe

 • wnioski o udzielenie, zmiana i przedłużenie koncesji
 • wnioski o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności regulowanej, w tym jako
  skład podatkowy, zarejestrowany odbiorca
 • podmioty przywożące
 • reprezentowanie Klientów przed organami administracji publicznej